Till toppen

Företagarnas villkor

Tonnaget i skärgårdstrafiken är i genomsnitt 45 år. Många av de äldsta fartygen är bevarandevärda museifartyg, medan fartyg från 40-80 talet är mer att betrakta som gammalt tonnage. Detta är ingen sjösäkerhetsfråga, men det visar på en generellt för låg utvecklingstakt. Anledningen till detta är låg lönsamhet och därmed brist på riskvilligt kapital.

Få redare har råd att bygga nya fartyg och att utveckla nya koncept. Driftsäsongen är kort för många fartyg och intäkterna är därför begränsade. Det är svårt att sätta priser som ger ett rimligt överskott i driften. Att öka intäkterna samt att minska kostnaderna, utan att göra avkall på säkerhet, miljökrav och komfort, är därför en förutsättning för att utveckla näringen.

Skärgårdsredarna ska verka för

  • att branschens lönsamhet förbättras bland annat genom att öka kundunderlaget
  • att den sjöburna persontrafiken blir ett attraktivt alternativ till annan kollektivtrafik i tätorter
  • konkurrensneutralitet mellan trafikslagen (buss, tåg, flyg, taxi)
  • konkurrensneutralitet mellan nationell och internationell kryssningstrafik
  • ett rationellt ock kostnadseffektivt regelverk och utfasning av förlegade regler och onödig byråkrati
  • bemannings- och utrustningskrav baserade på verkliga behov och inte på osannolika olycksscenarier
  • att stat och kommuner utvecklar och anpassar hamnar och dess infrastruktur för de mindre passagerarfartygen

Viktiga mål uppnådda

Skärgårdsredarna har under de senaste åren lagt ner mycket arbete på att uppvakta handläggare och politiker på departementen. Dessutom har företrädare för branschen fått tillfälle att tala inför politiker under s.k. riksdagsfrukostar och under Almedalsveckan. Man har även arrangerat studieresor för departementstjänstemän och sjöfartsinspektionen på medlemsfartyg. Syftet har varit att uppnå ökad förståelse för skärgårdstrafikens särart.
Arbetet resulterade i att det i regeringens regleringsbrev för den nya Transportstyrelsens första verksamhetsår stod följande i instruktionerna: ”Transportinspektionen skall i regelskrivning och inspektionsverksamhet inom sjöfartsområdet särskilt beakta skärgårdssjöfartens särart.”

I augusti 2014 skickade vi en gemensam skrivelse med övriga transportslag till Näringsdepartementet om att Transportstyrelsen behöver ett tydligt uppdrag att värna svensk konkurrenskraft. Samtidigt infördes en debattartikel SvD brännpunkt med rubriken ”Slå vakt om svenska företag”.
Detta resulterade i följande skrivning i myndighetens regleringsbrev för 2015: "Transportstyrelsen ska särskilt fokusera på att utveckla sina insatser gällande villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor, i syfte att främja sund konkurrens präglad av god regelefterlevnad på marknaderna inom transportområdet."

Transportstyrelsens regleringsbrev 2015 (Se punkt 2, Organisationsstyrrning)