Till toppen

Miljö

Skärgårdsfartygen bedriver trafik i känsliga omgivningar. Det ligger därför ett stort ansvar på branschen att värna om miljön. Skärgårdsredarna ska möta ökade miljökrav genom ett aktivt miljöarbete som gör det långsiktigt hållbart att upprätthålla och utöka vår trafik. Allmänheten ska veta att en resa med ett skärgårdsfartyg är ett miljömässigt bra alternativ.


Miljöpåverkande faktorer från fartygen är framför allt utsläpp till luft och till vatten, buller samt vågbildning och stranderosion. För att minska sjöfartens miljöpåverkan krävs ekonomiska förutsättningar för utveckling av miljöteknik ombord och en bra infrastruktur för avfallshantering. Skärgårdsredarna ska aktivt påverka opinion och myndighetsbeslut i en riktning som gör bra miljösatsningar möjliga.

Det bör alltid vara billigare att åka kollektivt än att ta egen båt. Om taxorna måste höjas på grund av skattepålagor eller långtgående krav på osubventionerade miljösatsningar, kan detta bli kontraproduktivt ur miljösynpunkt. Det är därför av stor vikt att skapa system som gör att miljösatsningar går att genomföra med bibehållen lönsamhet.

Skärgårdsredarnas miljömål är att verka för

 • att minska utsläpp från våra fartyg till luft och till vatten bl.a. genom att aktivt stödja medlemmarna i deras miljöarbete
 • en infrastruktur som gör det möjligt, enkelt och rationellt att lämna avfall i land
 • att skapa ekonomiska incitament för att välja miljövänligare teknik, t.ex. energisnålare motorer och miljöbränslen
 • att förena bra miljöarbete med bibehållen lönsamhet
 • att taxorna kan hållas på en sådan nivå att det är billigare att åka kollektivt än att ta egen båt
 • att ta bort skattebelastning som blir miljömässigt kontraproduktiv
 • att fartyg konstrueras och anpassas så att buller, vågbildning och stranderosion motverkas
 • att främja informationsutbytet om miljövänliga praktiska lösningar inom föreningen

Vidare ska Skärgårdsredarna

 • informera om branschens miljöpåverkan och våra medlemmars miljöarbete
 • stödja och delta i forskning och utveckling kring miljöanpassning av våra fartyg och sjöfartens infrastruktur
 • informera om de möjligheter som kan finnas att nyttja vattenvägen för att avlasta vägnätet