Till toppen

Rekrytering och utbildning

Att framföra fartyg i skärgårdarna kräver en unik kompetens. Föreningen ska verka för en fullgod kompetensförsörjning. Att få ungdomar att välja ett yrke inom skärgårdstrafiken i konkurrens med alla andra yrkesval förutsätter att yrket är attraktivt, ett bra utbildningssytem och att det finns goda karriärmöjligheter. Rekrytering, utbildning och karriärvägar är därför viktiga intresseområden för Skärgårdsredarna.


Det ska ta en rimlig tid från det att man börjar arbeta på våra fartyg till dess man har kommit fram till sitt yrkesmål. Att bli behörig befälhavare på ett skärgårdsfartyg tar idag alltför lång tid på grund av ett otidsenligt sätt att räkna praktiktid. Befattningsanalyser och väl definierade kompetenskrav är viktiga instrument i konstruktionen av ett utbildnings- och praktiksystem.

Personalens åldersstruktur inom skärgårdstrafiken innebär stora pensionsavgångar inom en nära framtid. Lyckas inte branschen få fler ungdomar att börja arbeta inom vår bransch kommer det att uppstå betydande vakanser framöver.

Skärgårdsredarna ska verka för

  • att göra yrkesvalet attraktivt i konkurrens med alla andra yrkesval
  • att marknadsföra yrket så att ungdomarna vet att yrket finns
  • realistiska utbildnings- och praktikkrav grundade på befattningsanalyser och väl definierade kompetenskrav
  • att ta fram nya och mer relevanta utbildningsvägar och behörigheter för skärgårdstrafiken.
  • att verklighetsanpassa beräkningen av sjötid