Till toppen

Säkerhet och regelverk

Skärgårdsredarna vill verka för en fullgod säkerhet ombord, inte bara i föreningens fartyg utan inom hela sjöfartssektorn. Föreningens flotta uppvisar en överlägset låg olycksstatistik jämfört med andra kommunikationsmedel. Sedan länge har vi uppnått den 0-vision som alla trafikslag eftersträvar. Det är ett försprång som vi avser att behålla.


En sjöolycka kan medföra obeskrivligt mänskligt lidande och betydande negativ miljöpåverkan. Det är därför varje redares skyldighet att hålla sina fartyg i gott skick, väl bemannade och utrustade.

Skärgårdsredarna ska verka för

  • ett aktivt säkerhetsarbetet på fartygen på alla nivåer såsom teknik, ergonomi, kompetens, organisation och viktigast av allt - en god säkerhetskultur
  • att öka kunskapen om risker genom att utveckla system som återför erfarenhet till verksamheten
  • att bidra till att ta fram nya kunskaper och lösningar genom säkerhetsforskning anpassad för vår bransch

En god säkerhet kräver ett bra regelverk

  • relevanta och kostnadseffektiva regler
  • ett evidensbaserat regelverk baserat på riskanalyser och erfarenheter från kvalitetssäkrade system för erfarenhetsåterföring
  • kontinuerliga utvärderingar av gällande regler
  • att myndighetsbeslut tas först efter genomtänkta och väldokumenterade konsekvensanalyser där även alternativa åtgärder med likvärdig säkerhet vägs in

En fullgod sjösäkerhet kräver även en väl fungerande omgivning

  • bra sjömätning, farleder, utprickning och trafikledning
  • effektiva land- och sjöbaserade räddningsresurser som snabbt kan hjälpa till vid incidenter och olyckor. Ett bra civilt/militärt samarbete för katastrofhjälp i kustområdena främjar sjösäkerheten.