Till toppen

Vad är Skärgårdsredarna?

Kort information om Skärgårdsredarna för utskrift

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med färjor och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare i nationell fart. Föreningens juridiska namn är Sveriges Redareförening för mindre passagerarfartyg

Skärgårdsredarna bildades 1988 och organiserar nu c:a 120 medlemsrederier med tillsammans 365 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon. Sammantaget har medlemsfartygen över 55 000 passagerarplatser. Totalt omsätter våra medlemsföretag mer än 1,3 miljarder kronor årligen och sysselsätter mer än 1 500 personer.

Medlemsrederierna är offentligt eller privat ägda. De svarar för nästan all fartygsbaserad kollektiv-, vägfärje- och turisttrafik i Sverige. Drygt 75 procent av Skärgårdsredarnas persontransporter sker i offentligt finansierad eller delvis subventionerad kollektivtrafik.

Medlemsfartygen bedriver trafik på insjöar, kanaler, i skärgårdar och längs kusterna och finns över landet från Saltoluokta i norr till Simrishamn i söder. Våra fartyg är en viktig del av den svenska infrastrukturen.

Föreningens ändamål

 • att företräda medlemmarnas gemensamma intressen gentemot myndigheter
 • att verka för att rimlig hänsyn tas till de mindre passagerarfartygens situation
  och förutsättningar
 • att främja medlemmarnas intresse av gemensamt erfarenhetsutbyte


Föreningens verksamhet

 • Medlemsmöten och medlemsservice
 • Informerar om skärgårdstrafikens villkor och dess betydelse för en levande skärgård och för turistnäringen
 • Remissinstans för departement och myndigheter
 • Regelbundna möten med Transportstyrelsen och Näringsdepartementet kring regelverk och myndighetsutövning
 • Bygger nätverk med organisationer med gemensamma intressen
 • Bygger kontaktnät och effektiva informationskanaler till riksdagens ledamöter, utskotten, tjänstemännen och partiernas kanslier
 • Konferenser och mässor
 • Arbetsgrupper kring sakområden
 • Publikationer - Skärgårdsredaren och Illustrerad Skeppslista
 • Nyhetsbrev med aktuell branschinformation till medlemmarna
 • Ramavtal för att ge medlemmarna fördelaktiga inköpspriser - från försäkringar till färg.