Till toppen

Vad är Skärgårdsredarna?

Kort information om Skärgårdsredarna för utskrift

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt yrkesfartyg om minst 15 m med en bruttodräktighet under 500.

Skärgårdsredarna bildades 1988 och organiserar nu c:a 110 medlemsrederier med tillsammans 330 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon. Sammantaget har medlemsfartygen över 55 000 passagerarplatser. . Totalt sysselsätter medlemsföretagen cirka 1 500 personer och omsätter mer än 1,3 miljarder kronor årligen.

Medlemsrederierna är offentligt eller privat ägda. De svarar för nästan all fartygsbaserad kollektiv-, vägfärje- och turisttrafik i Sverige. Drygt 75 procent av Skärgårdsredarnas persontransporter sker i offentligt finansierad eller delvis subventionerad kollektivtrafik.

Medlemsfartygen bedriver trafik på insjöar, kanaler, i skärgårdar och längs kusterna och finns över landet från Saltoluokta i norr till Simrishamn i söder. Våra fartyg är en viktig del av den svenska infrastrukturen.

Föreningens ändamål

 • att företräda medlemmarnas gemensamma intressen gentemot myndigheter
 • att verka för att rimlig hänsyn tas till de mindre passagerarfartygens situation
  och förutsättningar
 • att främja medlemmarnas intresse av gemensamt erfarenhetsutbyte


Föreningens verksamhet

 • Medlemsmöten och medlemsservice
 • Informerar om skärgårdstrafikens villkor och dess betydelse för en levande skärgård och för turistnäringen
 • Remissinstans för departement och myndigheter
 • Regelbundna möten med Transportstyrelsen och Näringsdepartementet kring regelverk och myndighetsutövning
 • Bygger nätverk med organisationer med gemensamma intressen
 • Bygger kontaktnät och effektiva informationskanaler till riksdagens ledamöter, utskotten, tjänstemännen och partiernas kanslier
 • Konferenser och mässor
 • Arbetsgrupper kring sakområden
 • Publikationer - Skärgårdsredaren och Illustrerad Skeppslista
 • Nyhetsbrev med aktuell branschinformation till medlemmarna
 • Ramavtal för att ge medlemmarna fördelaktiga inköpspriser - från försäkringar till färg.