Till toppen

Vad vill Skärgårdsredarna?

Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Förutsättningen för att bedriva en affärsverksamhet är rimliga näringsvillkor. Säkerhet, kvalitét och kundorientering är en god grund för en långsiktig verksamhet.

Skärgårdsredarna ska verka för

  • ekonomiska förutsättningar för att långsiktigt bedriva en lönsam verksamhet
  • bättre förutsättningar att successivt förnya teknik och tonnage
  • god sjösäkerhet på hög nivå
  • en god arbetsmiljö utan diskriminering eller kränkande särbehandling
  • hållbara transporter till sjöss
  • att branschen kan verka inom ett rimligt regelverk
  • att det finns tillgång till kompetent personal
  • att skeppsbyggnadskonsten utvecklas genom forskning och utveckling

Detta gör vi bland annat genom att öka kunskapen om skärgårdstrafikens villkor hos allmänheten, media, politiker och myndigheter.

Vi vill få bort förlegade och irrelevanta regler samt överkrav och för att få regelverket evidensbaserat och att kostnads-nytta-analyser ska göras innan nya regler införs.

Föreningens aktiviteter har bland annat lett till att regeringen i sitt regleringsbrev för Transportstyrelsen 2009 under punkten organisationsstyrning skrev: ”Transportstyrelsen skall i regelskrivning och inspektionsverksamhet inom sjöfartsområdet särskilt beakta skärgårdssjöfartens särart.”

Läs mer om detta under mappen Näringspolitiskt program och undermappar.